Przebudowa parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku

W kwietniu br. wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego wykonawca robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Usługowe TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic rozpoczął realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”.

W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostaną prace polegające na uporządkowaniu zieleni poprzez usunięcie drzew zniekształconych, chorych, samosiewów oraz wprowadzeniu zieleni parkowej.

Ponadto przewiduje się przebudowę i budowę alejek spacerowych wraz z wymianą nawierzchni, montaż altany biesiadnej oraz elementów małej architektury tj. ławek parkowych, koszy na odpady, stojaków na rowery a także oczyszczenie stawu z treści organicznej tylko w jego centralnej części.

Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych opiewa na kwotę ok. 366 tys. zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. „Rozwój infrastruktury poprzez przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER, PODDZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie a wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przyznana kwota pomocy finansowej wynosi 300 tys. zł.

Park będzie miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów Pogórza Izerskiego.

Niniejsza inwestycja przyczyni się do wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i bezpośrednio wpłynie na ich wzbogacenie. Ponadto korzystnie oddziaływać będzie na ochronę środowiska, przyczyni się do poprawy wizerunku parku i miejscowości, stworzy miejsca do spacerów, wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Realizacja zadania spowoduje utworzenie miejsca spotkań, strefy gdzie będzie możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas w otoczeniu zieleni. Korzystne położenie parku w centrum miejscowości sprawia, że jest on ogólnodostępny, otwarty i przyjazny dla mieszkańców i turystów. Zdjęcia obrazują postęp wykonanych prac.

Skip to content