Burmistrz Leśnej ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 117/2022 Burmistrza Leśnej z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025 Burmistrz Leśnej zwraca się do organizacji pozarządowych i innych podmiotów ujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej na kadencję 2022 – 2025.

  1. Organizacje pozarządowe mają w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej 8 swoich przedstawicieli. Rada liczy obecnie 12 osób, pozostałe to 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Leśnej oraz 2 przedstawicieli Burmistrza Leśnej. Organizacje mogą zgłaszać osoby, które spełniają następujące kryteria:
    1. Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
    2. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę w Gminie Leśna lub działające na rzecz Gminy Leśna.
  2. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą, należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna do dnia 6 czerwca 2022 roku do godz. 16.00 – na formularzu (karta zgłoszeniowa) stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Burmistrz Leśnej spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej, reprezentujących organizacje pozarządowe.
Skip to content