Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych

Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023
roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Skip to content