Przedłużony nabór osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt

Do dnia 27 sierpnia 2021 roku przedłużony został nabór wniosków osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Burmistrz Leśnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161), ogłasza nabór osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Rzeczoznawcami mogą być osoby które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Leśna

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 1. sołtys lub
 2. izba rolnicza, lub
 3. związek zawodowy rolników, lub
 4. organizacja społeczno – zawodowa rolników, lub
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę.

Druki wniosków do pobrania tutaj oraz w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska ul. Elizy Orzeszkowej 11b (2 piętro) pokój nr 34.

Skip to content