Ogłoszenie o konsultacjach rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 242/2023 Burmistrza Leśnej z dnia 6 września 2023 roku ogłasza się konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.

Termin konsultacji: od 07 września do 27 października 2023 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Leśna lub na rzecz jej mieszkańców.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć do 27 października 2023 roku do siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna (sekretariat).

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Leśnej z dnia 6 września 2023 roku, Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 – Projekt – Program współpracy na 2024

Załącznik Nr 2 – Formularz konsultacji 2024 – wersja doc.

Zarządzenie Burmistrza Leśnej Nr 242/2023

Skip to content