Leśna i Smolnik z nowym odcinkiem kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

W drugiej połowie maja br. firma wyłoniona jako najkorzystniejsza w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym w procedurze krajowej dot. inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska i Elizy Orzeszkowej)” tj. ELTOR Sp. z o. o. spółka komandytowa z Lubania przystąpi do realizacji w/w zadania.

W ramach robót budowlanych zaprojektowano ułożenie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 907 m każdy wraz z odczepami do granicy nieruchomości prywatnych. Ponadto nowa sieć wodociągowa zostanie wyposażona w hydranty i zasuwy. Po zakończeniu prac związanych z układaniem nowych sieci naruszone nawierzchnie dróg zostaną odtworzone na całej ich długości i szerokości. Zgodnie z założeniami prace budowlane związane z budową obu sieci potrwają do 20.10.2021 r. natomiast z przepięciami przyłączy wodociągowych do 30.11.2021 r.

Całkowity koszt robót budowlanych opiewa na kwotę 1 730 000,00 zł. Część zadania dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika i Leśnej (ul. Wiejska i Elizy Orzeszkowej) dofinansowana jest z w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Poddziałania nr 4.2.1- „Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w kwocie 873.886,19 zł.

Jak wszystkie inwestycje prowadzone w obrębie pasa drogowego, przez najbliższych kilka miesięcy występowały będą utrudnienia w przemieszczaniu się. Liczymy jednak na Państwa wyrozumiałość i w przypadku informacji ze strony Wykonawcy, pozostawianie pojazdów mechanicznych w miejscach, z których możliwy będzie wyjazd.

Skip to content