Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W dniu 17 listopada 2021 r. do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Włókniarz” Leśna na realizację zadania publicznego ze sfery wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4, ust. 1 pkt 17 ustawy) pt. Podniesienie poziomu szkolenia poprzez prowadzenie wyrównawczych zajęć piłkarskich.  

 
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesna.nv.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19) oraz na stronie internetowej www.lesna.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

  • bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej (poniedziałki w godz. 7.00 – 16.00, wtorki, środy i czwartki  – w godz. 7.30 – 15.30,  piątki – w godz. 7.00–14.00),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.slodzinski@lesna.pl oraz
  • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

Urząd Miejski w Leśnej
Rynek 19
59-820 Leśna

W załączeniu:

Skip to content